CONDIȚII

Termeni și Condiții / Confidențialitate / Angajament Calitate
1. GENERAL

1.1 Acești "Termeni și Condiții" ("Contract", "Contract Electronic") reprezintă un acord cu putere juridică încheiat între societatea "MIVOCLOUD" S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko 6, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Codul Fiscal 1015600006357, denumită în continuare "MivoCloud", "Furnizor";

și persoana fizică sau juridică care a creat un cont MivoCloud, denumit în continuare "Client", "Utilizator". Acest Contract este aplicat pentru toate Serviciile furnizate de MivoCloud.

1.2 Contractul se consideră semnat (acceptat) prin utilizarea Site-ului Furnizorului sau/și prin crearea unui cont MivoCloud bifând "I have read and agree to the Terms of Service.". Astfel Utilizatorul confirmă citirea și acceptarea condițiilor contractuale.

1.3 În cazul când o persoană plasează o comandă în numele unei companii sau altei entități legale, aceasta înseamnă că persoana garantează că are competența și dreptul legal de a reprezenta acea entitate și de a încheia Contractul din numele entității.

1.4 Utilizatorul garantează că deține dreptul legal și vârsta legală de a încheia acest Acord și nu este limitat de a primi și a utiliza astfel de servicii de către nici o jurisdicție.

1.5 MivoCloud are dreptul să anuleze, să adauge sau să șteargă orice clauză din Contract în orice moment. În acest caz MivoCloud va notifica Utilizatorul prin E-mail despre schimbările făcute și vom publica versiunea nouă a Contractului pe site. După primirea notificării Utilizatorul are dreptul să închidă contul sau să continue să folosească Serviciile. Contractul nou este considerat acceptat (semnat) de către Utilizator dacă nu închide contul său în timp de 30 zile calendaristice după efectuarea schimbărilor în Contract.

2. SERVICIILE

2.1 MivoCloud furnizează Servicii de Internet Hosting. Serviciile pot fi furnizate în cadrul unei infrastructuri dedicate sau virtuale. Nici în cadrul unei infrastructuri dedicate (Server Dedicat, Cloud Privat) nici în cadrul unei infrastructuri virtuale (VPS, Server Cloud) Utilizatorul nu poate pretinde la nici un drept de proprietate asupra vreunui echipament, astfel toate echipamentele în baza cărora se furnizează serviciul sunt cu drept de proprietate sau folosință de către MivoCloud, astfel Utilizatorul primește în folosință doar resursele și spațiu pentru procesarea și stocarea datelor. Anumite Servici sunt furnizate pe bază de Tarif pe oră, alte Servicii sunt furnizate pe bază de Abonament lunar. Utilizatorul este unicul responsabil pentru potrivirea Serviciilor comandate.

2.2 Utilizatorul înțelege, dă acordul și acceptă de a nu folosi Serviciile în activități și/sau domenii unde în cazul unei întreruperi, defecțiuni și/sau greșeli poate duce la orice fel de rănire, leziune, pagubă, daună și/sau deces a unei persoane și/sau orice fel de deteriorare a mediului.

2.3 MivoCloud are dreptul să accepte sau să refuze orice comandă pentru orice Serviciu.

2.4 MivoCloud are dreptul de a suspenda sau termina oricare Serviciu fără nici o răspundere sau notificare în cazul când:

 • MivoCloud are suspiciuni că Serviciul unui Utilizator este accesat sau folosit de o parte terță fără autorizarea de către Utilizator;
 • Balanța Contului Utilizatorului este zero și/sau insuficientă pentru a acoperi Serviciile active curente;
 • Noi avem suspiciuni că Serviciile sunt sau vor fi folosite încălcând prevederile Contractului;
 • Utilizatorul nu cooperează în investigațiile la încălcările suspectate;
 • este necesar pentru a proteja infrastructura Furnizorului și furnizarea Serviciilor către alți Utilizatori;
 • Noi avem suspiciuni că Utilizatorul este afiliat cu o persoană sau o entitate care a folosit Serviciile Furnizorului în trecut și a închis contul;
 • Acordul privind calitatea Serviciilor (SLA) prevede astfel;
 • este necesar să acționăm astfel conform legii.

2.5 Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea contului, informației, datelor și toate acțiunile care au loc în contul Utilizatorului și din numele Utilizatorului, de către orice persoană care dobândește acces la contul, datele și/sau serviciile Utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru acțiunile și/sau inacțiunile întreprinse de Utilizator, clienții Utilizatorului și/sau oricare altă persoană care folosește orice Serviciu al Frunizorului. MivoCloud nu este responsabil pentru orice prejudiciu, defecțiune și/sau pagubă apărută din cauza folosirii și/sau accesării datelor și serviciilor Utilizatorului.

2.6 Utilizatorul trebuie imediat să ne transmită o notificare a oricărei scurgeri, încălcări, întreruperi, defecțiuni și/sau folosirea neautorizată a contului său. MivoCloud nu este responsabil pentru oricare fapt rezultat din greșeala Utilizatorului și/sau notificare întârziată.

2.7 MivoCloud nu susține nici un Sitem de Operare sau/și orice alt software care funcționează în cadrul unui Serviciu furnizat de MivoCloud.

2.8 MivoCloud are dreptul să actualizeze, să înlocuiască, să adauge, să schimbe și/sau să înlăture oricare Serviciu.

2.9 MivoCloud nu monitorizează și nu are responsabilitate pentru contentul, informația și datele care Utilizatorul le transmite și/sau le stochează în cadrul serviciului furnizat. Utilizatorul este unicul responsabil pentru menținerea și crearea de backup-uri regulate și cel puțin o copie de backup curentă în afara infrastructurii MivoCloud. MivoCloud nu este responsabil pentru careva pierdere de informație. Serviciile furnizate de MivoCloud pot fi folosite strict numai în scopuri legale.

2.10 La crearea unui cont, Utilizatorul trebuie să furnizeze informația de contact, de identificare curentă și reală și altă informație cerută în formularul de înregistrare. Utilizatorul trebuie să mențină actuală și la zi informația dată. Utilizatorul este obligat să furnizeze dovezi a identității lui oricând cere MivoCloud. Dovezile trebuie să includă dar nu se limitează la, copia originală a pașaportului Utilizatorului și copia originală a dovezii adresei de reședință.

2.11 Serviciile furnizate de MivoCloud pot fi folosite strict numai în scopuri legale. MivoCloud interzice strict:

 • Tor Exit relays;
 • SPAM;
 • orice tip de atac DoS;
 • Scam, Malware, Botnet, Phishing;

și alte acțiuni sau servicii care încalcă orice lege sau dăunează rețelei sau serviciilor MivoCloud

2.12 Toate adresele IP alocate utlizatorului de către MivoCloud rămân în proprietatea Furnizorului.

3. ACHITAREA ȘI FACTURAREA

3.2 Toate prețurile Serviciilor sunt publicate pe Site-ul furnizorului. MivoCloud are dreptul să schimbe prețurile oricând, fără nici o notificare. Prețurile și ofertele personalizate trebuie confirmate prin Acord scris adițional la Contract expediat prin E-mail.

3.3 MivoCloud are dreptul să furnizeze Servicii Gratuite, dar are dreptul să închidă orice Serviciu Gratuit în orice timp fără nici o notificare.

3.4 Toate Serviciile furnizate de MivoCloud trebuie achitate în avans. Asta înseamnă că furnizarea Serviciilor este strict dependentă de menținerea de către Utilizator a contului său pozitiv și suficient pentru Serviciile comandate.

3.5 Pentru Serviciile cu achitarea pe bază de abonament lunar Utilizatorul va primi factura 10 zile înainte de data de facturare prin E-mail. Dacă suma pentru achitare nu ajunge în contul MivoCloud înainte sau în ziua de facturare, achitarea se consideră întârziată. MivoCloud are dreptul să suspende Serviciile dacă o factură nu a fost achitată în decurs de 3 zile după data de facturare, dar asta nu semnifică rezilierea Contractului.

3.6 Toate prețurile de pe Site sunt exprimate în EUR. Pentru Utilizatorii din Republica Moldova prețurile sunt inclusiv TVA, și achitările trebuie efectuate în MDL, conform cursului de schimb oficial de zi al Băncii Naționale a Moldovei (bnm.md). Pentru Utlizatorii din afara Republicii Moldova, toate prețurile sunt exclusiv TVA, și achitările trebuie efectuate în EUR. Utilizatorul va acoperi și compensa toate taxele, costurile și cheltuielile rezultate din Achiziție.

3.7 Utilizatorii au dreptul la Garanția de returnarea banilor timp de 10 zile de la înregistrare, pentru prima achitare. Asta înseamnă că Utilizatorii au dreptul să refuze Serviciile și să rezilieze Contractul fără nici un motiv sau explicație, dar cu o notificare expediată către MivoCloud prin E-mail în decursul a 10 zile de la data primei achitări. În acest caz MivoCloud va returna suma rămasă în Balanța Contului Utilizatorului în decurs de 60 zile din data notificării de refuz a serviciilor. Utilizatorul nu are dreptul la returnarea banilor pentru Serviciile de „Server Dedicat” și Serviciile de „Administrare Server” sau în cazul când Utilizatorul a încălcat vreo clauză din Contract.

4. TERMENELE CONTRACTULUI

4.1 Contractul intră în vigoare începând cu momentul creării de către Utilizator a unui cont MivoCloud, acest moment se consideră și semnarea Contractului. Contractul este valabil și trebuie respectat până la rezilierea lui de către o parte.

4.2 MivoCloud sau Utilizatorul are dreptul să rezilieze Contractul prin expedierea unei notificări prin E-mail cu 15 zile înainte de data facturării.

4.3 MivoCloud are dreptul să rezilieze Contractul în orice timp, fără nici o notificare și fără restituirea banilor rămași pe Balanța Contului Utilizatorului în cazul când:

 • Utilizatorul încalcă careva clauză din Contract;
 • Utilizatorul a furnizat informația incompletă, incorectă și/sau falsă;
 • Utilizatorul nu folosește careva Serviciu sau Contul MivoCloud al lui timp de cel puțin 3 luni;
 • Utilizatorul are sume restante mai vechi de 10 zile;
 • MivoCloud are careva suspiciuni că Utilizatorul este afiliat cu o persoană sau entitate care a folosit Serviciile noastre în trecut și a închis contul;
 • MivoCloud este obligat să acționeze astfel conform legii.

4.4 După rezilierea Contractului Utilizatorul rămâne responsabil pentru orice sumă restantă și este obligat să efectueze achitarea. Rezilierea Contractului nu afectează careva drepturi și/sau obligații apărute din Contract, ele sunt valabile și au putere juridică până la executarea lor.

5. Confidențialitatea

Colectarea, păstrarea și folosirea datelor cu caracter personal sunt reglementate de Politica de Confidențialiate, care este parte a Contractului.

6. Angajamentul de Calitate a Serviciilor (SLA)

SLA este parte a Contractului.

7. Obligații și Răspunderi

7.1 MivoCloud nu este responsabilă pentru careva întreruperi a Serviciilor, daune, profit ratat, probleme tehnice și/sau oricare alt eveniment care nu este în zona de control al MivoCloud.

7.2 MivoCloud nu garantează că Serviciile vor fi neîntrerupte, fără greșeli și/sau complet securizate și nu garantează securitatea și/sau siguranța datelor stocate.

7.3 MivoCloud nu garantează și nu este responsabil pentru produsele și/sau serviciile furnizate și/sau în care sunt implicate părți terțe și nu garantează funcționalitatea lor.

8. Despăgubiri

Utilizatorul acceptă să despăgubească și să apere pe MivoCloud, angajații, furnizorii, afiliații și partenerii Furnizorului de la orice reclamație legală, orice pierdere, daună, cheltuială, taxă legală rezultată din acțiunile și/sau inacțiunile Utilizatorului, încălcarea legii, Contractului, orice fraudă și/sau neglijență. Cheltuielile suportate de MivoCloud trebuie achitate de către Utilizator odată cu apariția lor.

9. Informația Confidențială

9.1 Utilizatorul și oricare altă persoană terță nu are dreptul la acces fizic în locul de unde se furnizează Serviciile, și nici la accesul fizic la echipamentul deținut în proprietate sau folosință de către MivoCloud.

9.2 Utilizatorul acceptă să nu folosească și/sau să nu divulge orice informație confidențială, secret comercial și/sau proprietăți intelectuale ale MivoCloud către alte persoane terțe.

10. Forța Majoră

10.1 Orice eveniment care nu este în zona de control al MivoCloud, din cauza cărora sunt suspendate și/sau anulate Serviciile, constituie un caz de forță majoră, și suspendă orice obligație avută de MivoCloud. Aceste evenimente includ dar nu sunt limitate la, pană de curent electric, orice conflict, incendiu, inundație, cutremur, furtună, dezatru natural, invazie de război, acțiuni teroriste, revoluții, embargo, blocadă, naționalizare, sancțiuni, defecțiune a infrastructurii și/sau alte obstacole din cauza unor părți terțe.

10.2 În timpul unui caz de forță majoră MivoCloud are dreptul de a suspenda și/sau anula orice obligație și/sau Serviciu fără nici o notificare și/sau compensare.

11. Jurisdicția

Orice dispută în legătură cu acest contract este supusă jurisdicției Republicii Moldova și se va soluționa de către orice instanță competentă din Republica Moldova.

 • MivoCloud nu va investiga și nu va monitoriza datele stocate și traficul de date al Utilizatorului fără permisiunea Utilizatorului. MivoCloud are dreptul să investigheze și să monitorizeze datele stocate și traficul de date al Utilizatorului doar pentru scopurile de facturare, pentru menținerea furnizării serviciilor și/sau în cazul unor suspiciuni de încălcare a Contractului.
 • MivoCloud are dreptul de a dezvălui datele și informația Utilizatorului altei părți terțe doar conform legii și cu o expedierea unei notificări prealabile către Utilizator.
 • MivoCloud are dreptul de a acorda acces la serviciile unui Utilizator în cazul unei anchete legale doar la cererea autorităților competente și numai după primirea acordului Utilizatorului în formă scrisă expediat prin E-mail către MivoCloud.
 • MivoCloud colectează date personale furnizate de Utilizator, date colectate din cookies și/sau date recepționate de la părți terțe în procesul de furnizare a Serviciilor.
 • MivoCloud va folosi datele personale a Utilizatorului pentru a furniza și a menține Serviciile comandate, pentru facturare și pentru diferite tipuri de notificări.
 • ACTUALIZAT: 19.01.2016
Garanția de Calitate a Serviciilor
 • MivoCloud garantează un uptime anual de 99,9% a infrastructurii MivoCloud.
 • MivoCloud va expedia notificare prin e-mail cu 24 ore înainte de toate mentenanțele programate și/sau downtime. În cazul când este necesară o mentenanță urgentă și/sau downtime, MivoCloud are dreptul să o facă fără să expedieze vreo notificare.
 • MivoCloud are dreptul să schimbe API sau să o suspende în orice timp fără nici o notificare.
 • MivoCloud garantează disponibilitatea 24/7/365 a suportului tehnic. Utilizatorul poate să ne contacteze prin e-mail sau deschizând un tichet de suport în Panoul de Control.
Credite SLA
 • În cazul când MivoCloud nu respectă condițiile SLA, Utilizatorul are dreptul să ceară Credite SLA de până la 10 ori mai mare decît consumul pentru perioada nedisponibilității Serviciilor. Aceste tipuri de Credite nu pot fi returnate în numerar sau în oricare altă formă decît doar pentru folosirea lor pentru Serviciile furnizate de MivoCloud.
 • În cazul când MivoCloud nu respectă condițiile SLA mai mult de 2 ori într-o perioadă de 30 zile, Utilizator are dreptul să ceară Credite SLA de până la 100% a consumului pentru ultimile 30 zile.
 • Pentru primirea Creditelor SLA, Utilizatorul trebuie să ne expedieze o cerere prin e-mail cu specificarea dății, timpului de începere a perioadei de indisponibilitate a Serviciilor, duratei de indisponibilitate și cantitatea Creditelor SLA solicitate. MivoCloud va transfera Creditele SLA în decurs de 60 zile din data cererii în cazul aprobării cererii de către noi.
 • ACTUALIZAT: 19.01.2016